Polityka prywatności

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Szkoła Tai Chi Guangfu Radosław Węglarz, ul. Osmańczyka 14b/14 01-494 Warszawa (dalej my, nas, Serwis, Strona)
Adres naszej strony internetowej to: https://www.guangfu.pl i kursy.guangfu.pl
Nasz e-mail: [email protected]

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Skąd mamy Twoje dane? Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania darmowego konta w serwisie guangfu.pl, subskrypcji naszych darmowych kursów, newslettera, zapisu na nasz zajęcia, obozy lub warsztaty, bądź dokonywania zakupów w naszym sklepie internetowym.

Podstawa prawna i cel przetwarzania przez nas danych osobowych.

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na ich przetwarzanie wyrażona przez osobę, której te dane dotyczą. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania usług takich jak:
• wysyłka pocztą elektroniczną darmowych kursów, biuletynów i newsletterów oraz udostępnianie pełnej treści artykułów dostępnych na stronie internetowej;
• zakładanie i zarządzanie Twoim kontem na naszej platformie płatnych materiałów szkoleniowych VOD i rozwiązywania problemów technicznych; • realizacja zamówień w naszym sklepie internetowym, w tym obsługa płatności elektronicznych oraz reklamacji;
• rezerwacja miejsca / zakwaterowania w przypadku chęci udziału w organizowanych przez nas imprezach, takich jak: obozy, warsztaty, seminaria;
• obsługa zapytań i zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
• dodatkowo – w odniesieniu do realizacji zamówień w naszym sklepie przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Szkoły Tai Chi Guangfu, którym jest:
• kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail;
• organizacja obozów, warsztatów, seminariów, w których możesz wziąć udział;
• organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś – poprzez rezygnację z subskrypcji. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże aby móc świadczyć w/w usługi wymagane jest podania przez Ciebie następujących danych: • imię, adres e-mail, hasło (w przypadku zakładania bezpłatnego konta, zapisu na darmowe kursy emailowe, biuletyn) lub • imię, nazwisko, adres email, hasło, miejscowość (w przypadku zakupu płatnych materiałów wideo i zakładania konta na platformie z kursami) lub • imię, nazwisko, adres email, telefon, adres dostawy, ew. dane firmy (w przypadku zakupu przedmiotów materialnych w naszym sklepie internetowym) lub • imię, nazwisko, adres email, telefon, miejscowość (w przypadku zgłoszeń do udziału w imprezach) Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z naszych usług lub towarów.

Profilowanie danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany jak i niezautomatyzowany, w tym profilowane w sposób niezautomatyzowany do czego wykorzystywane są informacje o subskrypcjach w celu dostosowania przekazu do indywidualnych preferencji.

Jakie masz uprawnienia wobec Szkoły Tai Chi Guangfu w zakresie przetwarzanych danych?

Zapewniamy realizację Twoich uprawnień wskazanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania na formularzu kontaktowym lub na adres mailowy: [email protected].
Prawo do cofnięcia zgody
Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzieliłeś w momencie rejestracji do Serwisu, jak również podczas
korzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności oferowanych w Serwisie. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą. Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

 Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych
Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, np. w związku z
marketingiem naszych produktów i usług lub naszych klientów, prowadzeniem statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu oraz ułatwieniem korzystania z Serwisu.
Rezygnacja z otrzymywania wiadomości e-mail, jak również rezygnacja z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących naszych produktów lub usług lub naszych klientów, będzie dla nas oznaczać Twój
sprzeciw na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w tym profilowanie w tych celach.
Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw.
Podstawa prawna:
art. 21 RODO.

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
Masz prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich
danych osobowych będziemy traktować jako żądanie usunięcia konta. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane
osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to
dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.
Podstawa prawna: art. 17 RODO

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub Usług, z którychkorzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będziemy też do Ciebie wysłać
żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
Podstawa prawna: art. 18 RODO.

Prawo dostępu do danych
Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz
prawo:
a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o
prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
c) uzyskać kopię swoich danych osobowych.
Podstawa prawna: art. 15 RODO.

Prawo do sprostowania danych
Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Możesz tego dokonać samodzielnie w zakładce ustawienia. W odniesieniu do pozostałych danych osobowych masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych oraz ich uzupełnienia.
Podstawa prawna: art. 16 RODO.

Prawo do przenoszenia danych
Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Masz
również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
Podstawa prawna: art. 20 RODO.

W jakim czasie spełnimy Twoje żądania?
Nie później niż w ciągu miesiąca po otrzymaniu Twojego żądania wykonamy lub odmówimy jego wykonania,
podając stosowne uzasadnienie.
Z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – jeżeli nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w terminie jednego miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy, informując Cię uprzednio
o zamierzonym przedłużeniu terminu.

Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków
Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz
realizacji przysługujących Ci uprawnień.
Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze. Dotyczy to zakupów dokonanych w naszym sklepie internetowym i wyborze formy płatności za pośrednictwem elektronicznych operatorów płatniczych. Oświadczamy, że powierzamy przetwarzanie danych osobowych, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podmiotom świadczącym nam usługi hostingu.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
W przypadku zakupu przedmiotów materialnych w naszym sklepie internetowym przechowujemy Twoje dane osobowe do czasu realizacji zamówienie (wysyłki lub odbioru towaru), a także po jej zakończeniu w celach: • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, • maksymalnie przez okres 3 lat od dnia zakończenia wykonania umowy. W przypadku zakupu płatnych materiałów szkoleniowych VOD przechowujemy Twoje dane osobowe przez cały okres Twojego dostępu do tych materiałów, określony w chwili zakupu, a także po jej zakończeniu w celach: • statystycznych, maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia dostępu. W przypadku subskrypcji (kursów, newslettera,  darmowego konta) przechowujemy Twoje dane osobowe w celu świadczenia usług (wysyłka kursów, biuletynów, newsletterów, dostęp do pełnej treści artykułów na stronie internetowej) oraz celów marketingowych do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania lub samodzielnej rezygnacji z subskrypcji.

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (‘Google’). Google Analytics używa ‘cookies’, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.

Komentarze

Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.

Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie twojego adresu email (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.

Media

Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem i wgrywasz na witrynę obrazki, powinieneś unikać przesyłania obrazków z tagami EXIF lokalizacji. Odwiedzający stronę mogą pobrać i odczytać pełne dane lokalizacyjne z obrazków w witrynie.

Ciasteczka (pliki cookies)

Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku.

Jeśli masz konto i zalogujesz się na tej witrynie, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych i zostanie wyrzucone kiedy zamkniesz przeglądarkę.

Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.

Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

Wykorzystanie plików cookies

Konfiguracji serwisu
umożliwiają ustawienia funkcji i usług w serwisie
Bezpieczeństwo i niezawodność serwisu
umożliwiają weryfikację autentyczności oraz optymalizację wydajności serwisu
Uwierzytelnianie
umożliwiają informowanie gdy użytkownik jest zalogowany, dzięki czemu witryna może pokazywać odpowiednie informacje i funkcje
Stan sesji
umożliwiają zapisywanie informacji o tym, jak użytkownicy korzystają z witryny. Mogą one dotyczyć najczęściej odwiedzanych stron lub ewentualnych komunikatów o błędach wyświetlanych na niektórych stronach. Pliki cookie służące do zapisywania tzw. ‘stanu sesji’ pomagają ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron.
Procesy
umożliwiają sprawne działanie samej witryny oraz dostępnych na niej funkcji
Reklamy
umożliwiają wyświetlać reklamy, które są bardziej interesujące dla użytkowników, a jednocześnie bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców, personalizować reklamy, mogą być używane również do wyświetlania reklam poza stronami witryny (domeny)
Lokalizacja
umożliwiają dostosowanie wyświetlanych informacji do lokalizacji użytkownika
Analizy i badania, audyt oglądalności
umożliwiają właścicielom witryn lepiej zrozumieć preferencje ich użytkowników i poprzez analizę ulepszać i rozwijać produkty i usługi. Zazwyczaj właściciel witryny lub firma badawcza zbiera anonimowo informacje i przetwarza dane na temat trendów bez identyfikowania danych osobowych poszczególnych użytkowników

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Te witryny mogą zbierać informację o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Jak chronimy twoje dane?

Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Twoje dane i ochronić je przed niepożądanymi działaniami osób trzecich w tym dostępem do nich, zmiana oraz ujawnieniem. Stosujemy niezbędne
zabezpieczenia, w szczególności:
–  Dostęp do danych tylko dla uprawnionych pracowników
Dane osobowe Użytkowników przechowywane są w specjalnej strefie bezpieczeństwa. Dostęp mają do
nich tylko i wyłącznie upoważnione osoby pracujące na rzecz Serwisu, które zobowiązane są do zachowania
uzyskanych informacji w tajemnicy.
– Szyfrowanie połączeń transferu danych
Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Użytkowników rejestracji, logowania, a także płatności
elektronicznych następują za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.
Rejestracja do Serwisu możliwa jest tylko za pomocą adresu e-mail, który musi zostać potwierdzony zanim Serwis rozpocznie świadczenie usługi. W celu zmiany hasła lub adresu e-mail serwis wymaga także podania
hasła do serwisu lub potwierdzenia zmian przez adres e-mail.

0
    0
    Koszyk
    Koszyk jest pustyWróc do strony z kursami